EuroDISH

Europa behöver en bättre infrastruktur för livsmedels- och hälsoforskning

Europa behöver en forskningsinfrastruktur av världsklass för att hjälpa forskare att bättre förstå sambandet mellan livsmedel, näring och hälsa. Projektet EuroDISH, som är finansierat av EU (sep 2012-aug 2015), har resulterat i en ”road map” eller färdplan för uppbyggnad av en överbryggande europeisk infrastruktur för livsmedels- och hälsoforskning till år 2025. Projektresultaten presenterades på världsutställningen Expo i Milano, Italien, fredagen den 15 maj 2015.

Även om det finns avancerade forskningsinfrastrukturer för att utföra excellent forskning inom jordbruks-, livsmedels- och hälsosektorerna behöver sambandet mellan livsmedel, näring och hälsa synkroniseras mer. Genom att koppla samman standarder och data som rör födointag med avgörande faktorer för val av livsmedel är det möjligt att få snabbare framsteg. Därför finns det ett behov av en överbryggande europeisk forskningsinfrastruktur för ”bestämningsfaktorer, intag, status och hälsa” — som även kallas DISH-RI.

”EuroDISH RI kommer att bidra till en kapacitetsutveckling av forskningsinfrastrukturerna för livsmedel, nutrition och hälsa, vilket har betydelse för folkhälso- och näringsstrategier i hela Europa. Detta gör det möjligt att förbättra den övergripande kvaliteten i kosthållning, näringsstatus och hälsotillstånd hos den europeiska befolkningen.” Professor Mirjana Gurinovic (ledare för forskningsgruppen-nutrition på CENM och ledamot i EuroDISH-projektets rådgivande organ)

Projektets slutresultat presenterades i Italien den 15 maj på EU pavilion of the Expo Milano 2015(EU-paviljongen på Expo i Milano). EuroDISH har under de tre år projektet har pågått kartlagt och definierat forskningsinfrastrukturer inom fyra forskningsområden som har att göra med livsmedel, näring och hälsa. Dessa forskningsområden är bestämningsfaktorer, intag, status och hälsa (DISH).För varje område identifierades brister och behov:

  • Forskningsinfrastrukturerna inom forskningsområdena ”status” och ”hälsa” växer alltmer.
  • Det finns stora möjligheter att förbättra forskningsinfrastrukturerna inom forskningsområdet ”bestämningsfaktorer” som hänför sig till födointag.
  • Det finns ingen specifik forskningsinfrastruktur som uppfyller livsmedels- och hälsoforskningsvärldens behov när det gäller DISH-forskningsområdena i sin helhet.

Med utgångspunkt från dessa rön föreslog EuroDISH en unik forskningsinfrastruktur (kallad ‘DISH-RI’) med målet att knyta samman och överbrygga befintliga infrastrukturer bland de fyra områdena för att befrämja livsmedels- och hälsoforskningen i Europa. DISH-RI har som mål att ha en full verksamhet inom 10 år, vilket ställer krav på såväl stöd från intressenter som finansiering på både medlemsstats- och EU-nivå. DISH-RI kommer att förena kunskapen om vilka faktorer som bestämmer konsumenters val av livsmedel och livsstil med vad som är känt om människors kosthållning, näringsstatus och allmänhälsa för att förbättra strategierna att uppnå en hälsosam livsstil. Det kommer att möjliggöra forskning som ökar kännedomen om konsumentbeteenden som rör födointag och livsstil samt även ge ökade möjligheter inom IKT och neurovetenskap. Det förenar data av hög kvalitet med innovativa och standardiserade verktyg genom samarbeten mellan olika forskningsdiscipliner. Slutligen skulle DISH-RI kunna hjälpa till att koppla samman hälsoforskning med forskning om livsmedelsproduktion för att hantera Europas samhälleliga utmaningar. Det kommer dessutom befrämja produktinnovation och öka konkurrenskraften.

”DISH-RI behövs för att förena nuvarande splittrade kunskaper om bestämningsfaktorer, intag, status och hälsa (DISH). Projektet har formulerat vilka steg som behövs för att DISH-RI ska vara i full verksamhet till år 2025.” Professor Pieter van ‘t Veer, Wageningen UR, vetenskaplig samordnare hos EuroDISH

Tjänster som stödjer forskare och intressenter när det gäller utbildning och kapacitetsbyggande kommer också erbjudas. DISH-RI kommer inte bara att stödja forskarvärlden utan även beslutsfattare och tjänstemän. Det ger samtidigt mer effektiva strategier för allmänhälsa och näring samt förbättring av hälsotillståndet för Europas befolkning. Djupgående diskussioner med intressenter bidrog till utvecklingen av DISH-RI, som skulle kunna möjliggöra offentlig-privat samverkan som utrymme för olika intressen.

”Kartläggningen som har utförts av EuroDISH bidrar till de insatser som behövs för att inrätta ett europeiskt närings- och livsmedelsinstitut som föreslogs av forskningsinitiativet till gemensam programplanering ’Sunda kostvanor för en sund livsstil’ (JPI-HDHL).” Jolien Wenink (projektledare hos JPI-HDHL och ledamot i EuroDISH-projektets rådgivande organ)

Projektet EuroDISH föreslår att DISH-RI:s struktur baseras på modellen ”hub-and-spokes (nav- och ekermodellen) med ett centralt samordningsnav och ansluten expertis från olika länder. En IKT-plattform kommer att stödja standardisering, ha likartade språk och använda jämförbara dataformat för att lättare samordna forskning. En central åtkomstpunkt kommer att ge service åt forskare, intressenter och näraliggande forskningsinfrastrukturer. Dessutom kommer en styrningsstruktur erbjuda olika åtkomstvillkor för offentliga eller privata partners som medlemskap, ägande och sekretess, vilket ger flexibilitet genom informationsutbyte som främjar forskares nyskapande.

Information:
Projektet EuroDISH (Studying the need for food and health research infrastructures in Europe - Undersöker behovet av infrastrukturer för livsmedels- och hälsoforskning i Europa) har mottagit finansiering från Europeiska unionens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (kontrakt nr 311788). Projektet påbörjades den 1 september 2012 och har varat i tre år.

EuroDISH har delat ledarskap och är uppdelat i tydliga ansvarsområden, men är samlat i en och samma organisation, Wageningen UR. Samordnare av projektet är Krijn Poppe från LEI Wageningen UR. Vetenskaplig samordnare är professor Pieter van ’t Veer från Wageningens universitet (WU, Nederländerna). Karin Zimmermann från LEI Wageningen UR är projektledare.

Konsortiet som består av 15 partners täcker in en rad olika kunskapsområden (t.ex. psykologi, bioinformatik, epidemiologisk forskning och analys av livsmedelssammansättning och livsmedelskonsumtion). Konsortiets partners kommer från sju länder: Nederländerna, Storbritannien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien och Sverige. Europeiskt centrum för livsmedelsinformation (EUFIC) ansvarar för kommunikation och informationsspridning när det gäller EuroDISH-projektets resultat och verksamhet.

Presstalesman:

Karin Zimmermann, BSc, RM
LEI Wageningen UR
Research area Consumer & Behaviour
Postbox 29703
NL-2502 LS Haag
Nederländerna
Telefon: +31 70 3358185
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.